Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc.

Kurikulum

Narodil jsem se 2. února 1950 v Plzni. Otec Vojtěch Mužík (nar. 25. 2. 1915, zemřel 4. 7. 1993) měl středoškolské vzdělání a celý život pracoval v n. p. Západočeské lihovary a konzervárny v Plzni, většinou v ekonomickém úseku. Moje matka Božena Mužíková (roz. Kašparová, nar. 9. 12. 1920, zemřela 26. 10. 2000) měla základní vzdělání a téměř celý život pracovala jako dělnice v závodě Drožďárna v témže podniku jako otec. Mám jednoho bratra Ing. Vojtěcha Mužíka, nar. 10. 9. 1944 v Plzni, který vystudoval elektrotechnickou fakultu ČVUT a pracuje v oblasti softwarového inženýrství.

Oženil jsem se 17. 8. 1972. Moje manželka Jitka Mužíková, roz. Haasová, se narodila 14. 10. 1949 v Plzni. Vystudovala střední zdravotnickou školu a celý život pracuje jako ženská sestra. Dcera PhDr Radka Löwenhöfferová, MBA se narodila 25. 9. 1974 v Plzni. Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (bc) a Pedagogickou fakultu Ostravské Univerzity (Mgr.). Na vysoké škole ESMA Barcelona získala manažerský titul MBA a na FF UK v Praze doktorát z filozofie. Pracuje v jednom pražském nakladatelství. Syn ing. Martin Mužík se narodil 28. 9. 1978 v Plzni. Je absolventem Technické fakulty České zemědělské univerzity v Praze, studijní obor obchod se zemědělskou technikou. V současnosti pracuje v reklamě.

Pracoviště:

  • Katedra andragogiky a personálního řízení
  • Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
  • odborný asistent
  • Katedra zabezpečuje bakalářské, magisterské a doktorandské studium v rámci studijního programu Pedagogika.

Něco k rodinnému původu a místu narození

Rád vzpomínám na své rodiče, byli to vzácní lidé, vyšlí z velmi skromných poměrů. Umožnili nám s bratrem to, co jim umožněno nebylo - vzdělání. Otec byl ekonom, velmi dobrý účetní. V tom jsem ho nenásledoval, přesto mě v mnohém inspiroval. To co mě umožnili moji rodiče, to jsem se snažil též předat svým dětem. Základem života je solidní vzdělání. To se mi podařilo a jsem tomu velmi rád. Dále záleží již jen na nich (... a na troše štěstí, které člověk k životu potřebuje).

Epizoda ve vojenském školství

Z dosud neobjasněných a těžko pochopitelných důvodů jsem v patnácti letech po ukončení základní devítileté školy nastoupil do střední vojenské školy (gymnázia) v Moravské Třebové. Tam jsem také v roce 1968 maturoval a pak zahájil studium na vysoké vojenské škole - Vojenské politické akademii v Praze. Střední vojenská škola byl určitě omyl, nebylo to nic pro mne, pro moji povahu, pro zájmy. Byla organizována po sovětském vzoru jako dril. Situace se zlepšila v roce 1968 po přechodu na Vojenskou politickou akademii. Ani dráha budoucího politruka armády se pro mne nezdála ta pravá ... Obrodný proces tzv. pražského jara se stal pro moji životní orientaci doslova klíčový. Kvůli tehdejší angažovanosti jsem musel v roce 1969 odejít ze školy i armády. Když se na celou věc podívám dnes s odstupem, tak mohu říci, že moje vojenská kariéra má i svoje klady. Život mě naučil ... být samostatný, postarat se sám o sebe ... nevěřit tolik v ideály a sny. O období roku 1968 se zajímám intenzivně dodnes. Jako člověka podílejícího se na tehdejších událostech mě velmi potěšila možnost (i když sice později, v letech 1991-1992) spolupracovat s legendou pražského jara, významným československým ekonomem a politikem prof. Oto Šikem v nadaci švýcarské vlády pro přípravu managementu a podnikatelů Transfer. Ještě v dobách socialismu v 80. letech jsem měl dále možnost spolupracovat s dalším významným protagonistou pražského jara, Doc. Ing. Josefem Tomanem, CSc. (Doc. Toman byl v letech 1967-1969 ředitelem Národohospodářského ústavu při vládě ČSSR.)

O událostech roku 1968 stále přemýšlím a vracím se k nim. Těžko někdy zapomenu na účast na pohřbu Jana Palacha, na brutalitu Lidových milicí a armády při prvním výročí srpnové okupace v Praze, kterou jsem poznal na vlastní kůži apod.

O historii tohoto období mám prostudováno kde co, mám i řadu mediálních dokumentů.

Profesní kariéra a rozvoj

Na počátku své profesní kariéry jsem měl normální štěstí. Přihlásil jsem se na inzerát do Jednoty, spotřebního družstva Plzeň-jih v Plzni, kde jsem začínal jako vedoucí učňovského střediska. Pak jsem postupně prošel další pozice a zaměstnavatele až jsem skončil na Ústřední družstevní škole Ústřední rady družstev na Jílovišti u Prahy. Práce v družstevnictví mě zaujala z několika důvodů. Tím prvním bylo postavení výchovy a vzdělávání v družstevnictví jako jeden ze základních principů rozvoje tohoto společenského hnutí. Já jsem tím získal široké pole pro svůj profesní rozvoj. Vyhovovala mě i atmosféra ve spotřebních, výrobních či bytových družstvech. Družstva již tehdy v plánovité ekonomice byla relativně hospodářsky samostatná, pokoušela se částečně konkurovat státnímu sektoru. Také ideologický tlak KSČ se mě nezdál tak silný jako jinde. Asi to bylo tím, že KSČ ta družstva jednou (v padesátých letech) násilně vytvořila a pak je nechala relativně žít ...

Družstevnictví mě dalo mnoho. Příležitost vědecky pracovat, zažít praxi vzdělávání na různých úrovních řízení, účast na mezinárodních projektech, ať již v rámci RVHP či Mezinárodního družstevního svazu.

Práce v čs. družstevnictví mě umožnila poměrně rychle se adaptovat na hospodářské a společenské změny po roce 1989. Nastala doba, kdy jsem se angažoval v západní Evropě na různých vzdělávacích, nakladatelských a mediálních projektech. Kromě již zmíněné švýcarské nadace Transfer to byla práce v koncernu Bertelsmann, nakladatelství Klett, práce pro vzdělávací firmy ve Francii (France Formation Lyon), v Rakousku (Humboldtfernlehrinstitut Vídeň) či v Holandsku (Handelsacademie Panningen) a další. Od roku 1996 působím v akademické sféře.

Osobní život, záliby

Patřím k těm lidem, kteří jsou nazýváni workholiky. Nicméně dlouhodobé onemocnění, kterým trpím od roku 1995, mě naučilo trochu korigovat i životní styl. Věnuji se chalupářskému životu a snažím se trochu šetřit. Nemoc mě přinutila vzdát se mé velké záliby, a to kopané. V mládí jsem hrával a se starými pány až do zmíněného roku 1995. Nyní sleduji kopanou jen v médiích nebo jako divák žižkovské Viktorky. Kdysi bylo mým velkým zájmem cestování. I to jsem musel pod vlivem nemoci korigovat. V současnosti jsem již zcela zdráv, tak se snažím si užít života. V roce 2007 v březnu jsem na příklad navštívil Univerzitu v Mexico city a při té příležitosti si prohlédl celou zemi.

Vzdělání a akademická kvalifikace

1956-1965
Základní devítiletá škola v Plzni, Karlovarská třída

1965-1968
Vojenské reálné gymnázium Jana Žižky z Trocnova, Moravská Třebová (maturita)

1968-1969
Vojenská politická akademie Praha, odchod z armády do civilu, přestup na civilní vysokou školu

1969-1973
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor pedagogika dospělých a sociologie (vysokoškolská kvalifikace)

1975
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy Praha - rigorosní zkoušky (PhDr.)
Téma rigorosní práce: Problémové metody a jejich uplatnění ve vzdělávání dospělých

1979-1984
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze - externí vědecká aspirantura v oboru pedagogika (CSc.)
Téma kandidátské práce: Systém výchovy a vzdělávání v čs. družstevnictví

1990-1993
Ruská akademie řízení v Moskvě - externí příprava a obhajoba doktorské disertace v oboru ekonomika, plánování, organizace řízení národního hospodářství a jeho odvětví (DrSc.)
Téma doktorské práce: Organizacija podgotovki kadrov upravlenija v chozjaj-stvěnnych systěmach koopěraciji, diplom doktora ekonomických věd nostrifikován vládní komisí.

2005
Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, habilitační řízení v oboru pedagogika
Téma habilitační práce: Koncepce rozvoje celoživotního vzdělávání.

Přehled zaměstnání

1973-1974
Jednota, spotřební družstvo Plzeň-jih se sídlem v Plzni, vedoucí učňovského střediska a vedoucí oddělení vzdělávání pracovníků

1974-1977
Krajský výbor Českého svazu spotřebních družstev Plzeň, referent vzdělávání dospělých a péče o pracující

1977-1982
Ústřední rada družstev v Praze, referent v oddělení výchovy a vzdělávání

1982-1990
Ústřední družstevní škola Ústřední rady družstev Jíloviště u Prahy, lektor, vedoucí katedry společenských věd

1991-1992
Transfer, vzdělávací nadace švýcarské vlády pro přípravu managementu a podnikatelů St. Gallen-Praha, vedoucí lektor

1993-1995
Německá korespondenční akademie Bertelsmann media Praha, pedagogický vedoucí

1995-1996
Eastern Communikations (nakladatelství Klett), Stuttgart-Berlin-Praha, hlavní manažer projektu "Příprava managementu pro neziskovou sféru"

1996 (1.10.)-dosud
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, vysokoškolský učitel na katedře andragogiky a personálního řízení, od roku 2005 jako docent.

Podnikatelské aktivity

V roce 1994 jsem s německým společníkem panem Frankem Warthulem založil v Praze úklidovou firmu Warthul ČR. Ve firmě jsem vystřídal několik pozicí. Firma prosperuje, tyto webové stránky jsou její.